Kaupanteko

Kauppakirjamalli

Huom! Yhdistyksen jäsenet voivat julkaista mökkien myynti-ilmoituksia tällä sivustolla.

Mökin myynti ja ostaminen

Ohjeet päivätty 2.10.2012 (Siirtolapuutarhayhdistyksen jäsenyyttä koskeva kohta päivitetty 2015)

Mökin myyjän kannattaa kertoa ostajalle siirtolapuutarhan toiminnasta, säännöistä ja palstan vuokraamiseen liittyvistä velvoitteista. Ostaja voi etukäteen tutustua siirtolapuutarhaelämään yhdistyksen kotisivuihin tutustumalla.

Mökin ja palstan vuokraoikeuden ostajan on oltava helsinkiläinen, eikä hänellä saa olla jo entuudestaan siirtolapuutarhapalstaa. Voimassa oleva kotipaikkatodistus vaaditaan.

Palstan ostaja liittyy Pakilan siirtolapuutarhayhdistyksen jäseneksi ja maksaa liittymismaksun, joka on 550EUR. Yhdistykselle maksetaan vuosittain ryhmämaksu sekä muut johtosäännöissä määrätyt maksut kuten palstan vuokra palstaneliöiden mukaan. Maavuokran määrittelee kaupunki, muut maksut yhdistyksen yleinen kokous.

Omaa sähkösopimusta ei tehdä, sillä sähkösopimus on yhdistyksellä. Sähköstä maksetaan perus- ja kulutusmaksua. Laskutus on kahdesti vuodessa.

Kauppakirja

Mökin ja vuokraoikeuden kaupasta tehdään kauppakirja, jonka voi laatia Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry:n alueen puutarhapalstan kauppakirjamallin mukaisesti. Kauppakirjaa tehdään 3 kpl : kummallekin osapuolelle omansa ja siirtolapuutarhayhdistykselle yksi. Omistajina voi olla molemmat puolisot mutta vain toinen voi olla yhdistyksen varsinainen jäsen. Myyjä luovuttaa ostajalle vuonna 1997 tehdyn vuokrasopimuksen lisälehtineen. Mikäli myyjä on kadottanut vuokrasopimuksen voi siitä saada kopion yhdistyksen arkistokappaleesta. Kopio maksaa 10 euroa. Kauppaa ei pidä solmia ilman vuokrasopimusta ja viimeistä lisälehteä.

Verot

Kauppaan liittyy myyjälle myyntivoitonvero ja ostajalle varainsiirtovero. Näiden verojen maksamisesta kummankin osapuolen tulee huolehtia itse. Myyntivoiton vero on 28 % ja varainsiirtovero 4 % kauppahinnasta vähennettynä irtaimiston arvolla.

Irtaimen luettelo: Veron laskemisen vuoksi kauppakirjaan liitetään erillinen luettelo irtaimesta omaisuudesta, joka siirtyy kaupan mukana. Tämän luettelon siihen merkittyine irtaimiston arvoineen allekirjoittavat kaupan osapuolet. Kaikesta irtaimesta ei ehkä ole kuitteja, joten niiden hinta arvioidaan yhdessä.

Varainsiirtovero maksetaan Verohallinnon tilille puolen vuoden sisällä kaupasta. Maksamiseen on käytettävä varainsiirtoveron tilisiirtolomaketta ja sen maksuohjetta.

Lomake ja ohjeet Verohallinnon sivuilla.

Jos kauppa on tehty kiinteistönvälittäjän välityksellä, ostajan on maksettava varainsiirtovero kaupanteon yhteydessä . Kiinteistönvälittäjä täyttää kaupanteon yhteydessä ilmoituksen varainsiirtoverosta ja toimittaa sen verotoimistoon viimeistään kaupantekokuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä. Kiinteistönvälittäjän on annettava ostajalle kopio ilmoituksesta.

Varainsiirtoveron laskentaperuste siirtolapuutarhoissa

Verohallinnon uusi ohje:

"Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 4.10.2010 ratkaisun KHO:2010:57, jossa on kyse siirtolapuutarhapalstan ostamisesta ja siitä, mikä osa kauppahinnasta katsotaan varainsiirtoveron perusteeksi. KHO linjasi ratkaisussaan, että varainsiirtovero voitiin määrätä vain kiinteistön käyttöä palvelevan rakennuksen osalta. Tämä linjaus ei vastannut vakiintunutta verotus- ja oikeuskäytäntöä.

Koska KHO ei selvittänyt vuokran tasoa sopimusosapuolilta ennen ratkaisunsa tekemistä, Verohallinto selvitti vuokrasopimuksen osapuolilta lausuntoja pyytämällä vuokrien määräytymiseen vaikuttavat perusteet. Osapuolet totesivat lausunnoissaan vuokran olevan käypä. Tästä huolimatta Helsingin hallinto-oikeus on ratkaissut sittemmin siirtolapuutarhamökkien luovutuksia koskevia tapauksia viitaten ratkaisuun KHO:2010:57. Hallinto-oikeuden päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Verohallinto muuttaa verotuskäytäntöään siten, että siirtolapuutarhamökkejä luovutettaessa varainsiirtovero maksetaan rakennuksen arvosta. Tätä kantaa sovelletaan takautuvasti ratkaisun KHO:2010:57 antopäivästä eli 4.10.2010 lähtien.

Rakennuksen arvon määrittämisen lähtökohdat

Kaupan kohteena siirtolapuutarhamökkikaupassa ovat oikeus tietyn palstan vuokraukseen ja palstalla oleva rakennus. Rakennus arvostetaan sen luovutushetken eli myyntihetken käypään arvoon. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa. Jos rakennuksesta maksetaan ns. ylihintaa, kuuluu se myös varainsiirtoveron laskentaperusteeseen.

Kaupan osapuolten on eriteltävä kauppakirjassa erikseen rakennuksen arvo. Verohallinto tarkistaa asiakkaan rakennukselle esittämän arvon Verohallinnon noudattamien arvostusperusteiden mukaisesti. Rakennuksen arvon määrittämisessä huomioidaan mm. rakennuksen ikä, koko, kunto ja varustelutaso. Jos kauppahintaa kohdennetaan irtaimistolle, on myös sen määrä ja laatu eriteltävä kuten vero.fi-sivuilla olevassa varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohjeessa on irtaimiston osalta ohjattu.

Menettelyistä

Tapaukset, jotka Helsingin hallinto-oikeus kumosi ja palautti verotoimistolle, käsitellään edellä selostetun mukaisesti. Myös käsittelyä odottavat ja uudet varainsiirtoveron palautushakemukset ratkaistaan vastaavasti. Hallinto-oikeus ratkaisee toimivaltansa puitteissa tapaukset, joissa asiakas on valittanut verotoimiston päätöksestä. Verohallinnosta ollaan asiakkaisiin tarvittaessa yhteydessä rakennuksen arvon selvittämiseksi." (Verohallinto / Leena Saksinen 24.9.2012)

Ostovuoden maksuista sopiminen

Myyjä ja ostaja sopivat yhdistyksen ostovuoden maksuvastuista. Sähkömaksusta sovitaan, mihin päivämäärään asti myyjä maksaa sähkön ja milloin alkaa ostajan laskutuskausi.

Perukirja/testamentti

Mökki muuttuu kuolinpesäksi, kun mökin omistaja tai hänen puolisonsa kuolee. Kuolinpesänä mökki voi olla yhden vuoden ja sen jälkeen vuokrasopimus on uusittava. Kuolinpesästä on nimettävä yksi helsinkiläinen henkilö, joka hallinnoi sp-tonttia ja joka allekirjoittaa sopimuksen.

Siirtolapuutarhayhdistyksen jäsenyys

Muutokset mökkien omistussuhteissa (kauppa, perintö tms.) ilmoitetaan kolmen kuukauden kuluessa yhdistykselle. Rekisteri- ja omistajamuutokset hoitaa vuonna 2019 Malla Haapanen, ks. yhteystiedot. Jäseneksi rekisteröidyttäessä ostaja saa lisätietoa yhdistyksen toiminnasta ja alueen palveluista. Liittymismaksu lähetetään uusille mökkiläisille erikseen.